Изберете страница

Общи Условия

Общи условия за ползване

 

Условия за използване на уебсайт whitenoisebg.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Смарт Трейд Шоп“ ЕООД, по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт whitenoisebg.com, наричани по-долу за краткост потребители, от друга. 

„Смарт Трейд Шоп“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206703445, имейл адрес whitenoisemachinebg@gmail. com, телефон 0895479726 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца. 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор. 

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

„Уебсайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт. www.avinonline.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

“Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

“Потребител” е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 

“Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

 

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

 
„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. УАЙТНОЙС БГ e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет whitenoisebg.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:
Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата УАЙТНОЙС БГ;
Да правят поръчки на стоки със заплащане чрез наложен платеж при получаване на поръчката от УАЙТНОЙС БГ.
Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата УАЙТН ОЙС БГ;
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата УайтНойс БГ чрез интерфейса на страницата на УАЙТ НОЙС БГ, достъпна в Интернет;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата УАЙТ НОЙС БГ в Интернет;
Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата УАЙТ НОЙС БГ организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ договор за покупко-продажба на стоките, на адрес whitenoisebg.com. Договорът се сключва на български език.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата УАЙТ НОЙС БГ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Заплащането на стоките се извършва преди прехвърлянето на собствеността. Освен ако не е посочено друго, заплащането се извършва чрез наложен платеж.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата УАЙТ НОЙС БГ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата УАЙТ НОЙС БГ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата УАЙТ НОЙС БГ за артикулът, който е поръчан от Потребителят. Заплащането на доставката се урежда според публикуваната информация в платформата УАЙТ НОЙС БГ.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата УАЙТ НОЙС БГ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на поръчка.


ПОРЪЧКИ ПРЕЗ
УАЙТ НОЙС БГ

Чл. 7. (1) С попълване на данните си във формата за поръчки и натискане на бутона „Изпрати“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(2) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(3) При извършване на поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни.


 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата УАЙТ НОЙС БГ стоки.
(2) Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с изпращането на формата за поръчка.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата УАЙТ НОЙС БГ по следната процедура:
(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата УАЙТ НОЙС БГ
(2) Влизане в страницата с форма за поръчка whitenoisebg.com
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора. Избиране на желаното количество от продукта, който ползвателят иска да поръча.
(4) Потвърждение на поръчката чрез бутона „Изпрати“;


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(2) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на доставката на поръчката.


VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба в УАЙТ НОЙС БГ, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ са определени в публикуваната информация в платформата УАЙТ НОЙС БГ.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ и се публикува на страницата за поръчки в УАЙТ НОЙС БГ.
(3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата УАЙТ НОЙС БГ.
(4) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата УАЙТ НОЙС БГ преди сключването на договора за покупко-продажба.
(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата УАЙТ НОЙС БГ или електронна поща.
Чл. 15. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез изпращане на имейл на whitenoisemachinebg@gmail.com, в който потребителят заявява, че би искал да се възползва от това право.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя за закупуване на продукти от УАЙТ НОЙС БГ, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която са върнати стоките от Потребителят към Доставчика. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се поемат от Потребителят.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез имейл съобщение изпратено на 

whitenoisebg.com.
(8) Доставчикът в платформата УАЙТ НОЙС БГ задържа плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките обратно. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Доставчикът връща сумите в срок от 14 дни след връщането на стоката.
(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.
Чл. 16. (1) Максималният срок на доставка на стоката, поръчана от УАЙТ НОЙС БГ е 45 календарни дни след поръчката.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата УАЙТ НОЙС БГ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 45 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ
(3) Ако Доставчикът в платформата УАЙТ НОЙС БГ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя.
(4) Ако поръчката е с наложен платеж, и доставката се забави с повече от 7 дни поради забавяне на потребителят, тогава Доставчикът има правото да се освободи от задължението да изпълни заявената доставка.
(5) Потребителят има право да прегледа стоката преди да извърши наложения платеж. Ако реши да се откаже от покупката, той може да направи това, но е длъжен да заплати цената на доставката за неговата поръчка.


РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 17 (1) Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
– производствени дефекти на стоката;
– констатирани липси на части от стоката;
– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
– повреда на стоката при транспортирането.
(2) Потребителят има право на рекламация в срок от 30 дни след получаването на стоката.
(2) Рекламацията може да се предяви пред „Смарт Трейд Шоп“ ЕООД на посочения имейл адрес whitenoisemachinebg@gmail.com. За рекламации можете да се свържете с нас и на +359895479726.
(3) При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.
(4) Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
– Запазен добър търговски вид (стоката не е надраскана, счупена, наранена).
– Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
– Запазена оригинална опаковка и етикет.
(5) При връщане на стока поради рекламация, потребителят трябва да се свърже с Доставчикът чрез имейл whitenoisemachinebg@gmail.com или телефон +359895479726 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Доставчикът в платформата УАЙТ НОЙС БГ организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в срок от 45 дни.
Чл. 19. (1) Ползвателят има правото да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 20. Доставчикът в платформата УАЙТ НОЙС БГ не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.21 Доставчика е приел и спазва Политика за защита на личните данни на Смарт Трейд Шоп ЕООД, която покрива Изискванията на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (GDPR). Към политиката за Защита на личните данни е създаден и отделен документ – Информация относно защитата на личните данни на Смарт Трейд Шоп ЕООД ( Доставчика), предоставящ на ясен и прост език изискванията на Общия регламент за защита на личните данни и правата на потребителите (ползвателите).
Чл. 22 С приемането на общите условия, Ползвателя декларира, че се е запознал с Политиката за защита на личните данни на Смарт Трейд Шоп ЕООД и Информацията относно зашитата на личните данни на клиенти на Смарт Трейд Шоп ЕООД, публикувана на интернет сайтовете на дружеството.


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата УАЙТ НОЙС БГ.
(2) Доставчикът в платформата УАЙТ НОЙС БГ и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
Б) с приемането от Ползвателя чрез изпращане на поръчка към Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ.
Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://whitenoisebg.com/terms-and-conditions/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ се прекратяват в следните случаи:
При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата УАЙТ НОЙС БГ в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата УАЙТ НОЙС БГ и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 28. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на УАЙТ НОЙС БГ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата УАЙТ НОЙС БГ.
Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.
Чл.31 Бисквитки (cookies)
Отвреме-навреме е възможно към Вашия персонален компютър да бъде изпращана информация, която да ни позволява да Ви идентифицираме. Такава информация е известна обикновено под названието „cookies“. Чрез показване кога и по какъв начин нашите посетители използват този сайт, тази информация може да ни помогне да продължим да подобряваме нашия сайт. Ние ще използваме тези “cookies” само за преглеждане на тази информация върху Вашия твърд диск, която е била поставена там от “cookie” от нашия сайт. Използването на такива “cookies” представлява индустриален стандарт и голям брой сайтове в мрежата ги прилагат. Тези “cookies” се запаметяват върху Вашия персонален компютър, а не в сайта. Ако Вие не желаете да получавате “cookies”, или ако желаете да бъдете уведомявани когато те се поставят, Вие имате възможност да конфигурирате Вашия браузър да осъществява това, ако той предлага такава възможност.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата  БГ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 33. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата УАЙТ НОЙС БГ и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на УАЙТ НОЙС БГ.

УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл 37. Цялата информация, публикувана в платформата УАЙТ НОЙС БГ, е собственост на Смарт Трейд Шоп ЕООД, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн платформата whitenoisebg.com.
Чл 38. Забранява се копирането на текстове и снимки от whitenoisebg.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Смарт Трейд Шоп ЕООД.
Приложение № 1 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:


Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите чрез имейл на whitenoisemachinebg@gmail.com за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.


Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас за закупените продукти.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора и го изпратете на whitenoisemachinebg@gmail.com )

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора

 •  
 • До _______________________________________ 
 •  
 • С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 • Поръчано на/получено на – …………………………………………………………………………………………… 
 • Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….  
 • Адрес на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………  
 • Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………. 
 • (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 • Дата: ……………………………………………